Məqalələr Tezislər - Tofiq Haciyev

Перейти к контенту

Главное меню:

Əsərləri Yetirmələri
Məcmuə, jurnal məqalələri və məruzələrinin tezisləri
Lirik dil qocalmır // Əlibala Hacızadə. Əsərləri. IX cild. -Bakı: -2005. -s.44-46.
Azərbaycanda qaqauz dili tədqiq olunur // Tədqiqlər, AMEA-nın Dilçilik institutu. - 2005. -№ 2. -s. 288-293.
«Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası»ndakı yüzə qədər məqaləsi daxil edilməmişdir.
2005
Orxon-Yenisey kitabələri: janr xüsusiyyətləri // Dədə Qorqud (elmi-ədəbi toplu). -2004. -№ 1. -s. 29-47.
Şair ürəkli tarixçimiz (T. Bünyadov) // Dədə Qorqud. - 2004. -№1.45.172-174.
Dədə Qorqud dünənimizin keçmişidir // Dədə Qorqud (elmi-ədəbi toplu). -2004. -№ 2. -s. 12-16.
Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, XV. -2004. -s.3-54.
Sabiri tədris edərkən... // Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. -2004. -№ 3. -s. 8-14.
Elm ana «Kitab»ımızı unutmayacaq // «Dədə Qorqud dünyası» kitabına ön söz. -Bakı: -2004. -s. 4-5.
«Dədə Qorqud kitabı»: olan və olmayan boylar // Dədə Qorqud dünyası. -Bakı: -2004. -s. 94-108.
Ensiklopediya haqqında ensiklopediya // «Dədə Qorqud» kitabı. Ensiklopedik lüğət kitabı. -Bakı: -2004. -s. 4.
Ədəbiyyatımızda Dədə Qorqud motivləri II Dədə Qorqud (toplu). -2004. -№ 3. -s. 3-14.
Həmişəyaşar Dədə Qorqud ədəbiyyatı // «Qorqud ədəbiyyatı kitabı»na müqəddimə. -Bakı: Öndər. -2004. -s. 4-14.
«Dədə Qorqud kitabı» ilk yazılı yaddaşımızdır // «Kitabi- Dədə Qorqud» əsil və sadələşdirilmiş mətnlər. -Bakı: Öndər. -2004. -s. 4-16.
2004
Klassik Azərbaycan-Şərq alimi (Kazımbəy-200) // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. -2003. -№ 1. -s. 61-66
Elçinin bədii dili və üslubu haqqında // Azərbaycan ədəbi tənqidi Elçin yaradıcılığı haqqında. -Bakı: Təhsil. -2003. -s. 49-63.
Mən Fəxrəddin Veysəllini belə tanıyıram // Dilçilik: problemlər və mülahizələr. -Bakı: -2003. -s. 23-24.
Qabilin qabilliyi // Qabil Dostlarım, tanışlarım. -Bakı: - 2002. -s. 428-429.
Dövlət dilinə dövlət qayğısı // H. Əliyev və Azərbaycan fılologiyası. -Bakı: BDU nəşri.-2003.-s. 191-200.
«Şan qızı dastanı»nda tarix // Dədə Qorqud (elmi-ədəbi toplu). -2003. -№ 4. -s. 15-32.
2003
Bir daha Qorqudun kimliyi haqqında // Dədə Qorqud (elmi-ədəbi toplu). -2002. -№ 2. -s. 3-5.
M.Baştu. «Şan qızı dastanı» poetikası // Dədə Qorqud (elmi-ədəbi toplu). -2002. -№ 3. -s. 31-53.
«Dədə Qorqud kitabı» və «Şan qızı dastanı»: səsləşmələr // Dədə Qorqud (elmi-ədəbi toplu). -2002. -№ 4. -s. 3-13.
B. İsgəndəroğlu və N.Zeynalqızı haqqında iki söz // B. Serebrennikovun «Türk dillərinin müqayisəli-tarixi qrammatikası» kitabına müqəddimə. -B.: -2002.
2002
Взгляд на историю азербайджанского языка // Азербайджан и азербайджанцы. —2001. -№ 5-6. —с. 5-9.
Xalqın yaddaşı özünə qaytarıldı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, X. -2001. -s. 3.
«Dədə Qorqud kitabı»nı islam qoruyub saxladı // Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər, -2001. -s.-208-219.
Toplumuzun adı və niyyəti // Dədə Qorqud (elmi-ədəbi toplu).-2001.-№l.-s. 3-8.
«DQK» Oğuz tarixinin yazılı dərsliyi kimi (yaxud: dastanımızın həcmi haqqında) // Dədə Qorqud (Elmi-ədəbi toplu). -2001.-№l.-s. 9-26.
Böyük elm və təmiz vicdan sahibi Məmməd Tağı oğlu // Филологический сборник. Бакинский Славянский Университет. - Баку:-2001.-с.192-195.
2001
«Kitabi- Dədə Qorqud»un bədii dili // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. -2000. -№2. s. 6-8.
Azərbaycan dilinin tarixinə bir nəzər // Azərbaycan və azərbaycanlılar. Elm. -2000. -s.3-7.
Cavad Heyət qeyrət mülkünün sultanıdır // Bıçaq və qələm. Bakı: Təhsil. -2000. -s. 48-54.
... Bundan sonra qədrin bilinsin (Əlisa Nicat haqqında) // Sirli xəzinə. Bakı: -2000. -s. 107-108.
Düşüncəmdə bir qranit abidə kimi qalıb Qulu Xəlilov // Torpaq dərdli insan (Qulu Xəlilov haqqında xatirələr). -s.156-158.
2000
«Kitabi-Dədə Qorqud»u məktəblilərə // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. -1999. -№ 2. -s. 12-16.
Köhnə bəla təzə başmaqda gəzir // Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. -1999. -№ 4. -s.6-13.
«Dədə Qorqud kitabı»nda sənətkarlıq xüsusiyyətləri // Dədə-Qorqud aliliyi (məqalələr toplusu). -1999. -s.63-74.
«Kitabi-Dədə Qorqud» 1300 // Filoloji araşdırmalar. IX kitab. -1999. -s.37-50.
Milli abidəmizin yubileyi. Dədə Qorqud 1300 // BDU-nun «Xəbərlər»i. -1999. -№ 1-2. -s. 9 ( buraxılışına məsul T.Hacıyevdir).
«Dədə-Qorqud kitabı»nda qədim türk demokratiyası // Bakı Universitetinin xəbərləri. -1999. -№ 1-2. -s. 28-39.
«Dədə Qorqud kitabı»nın öyrənilməsi tarixinə bir nəzər // Dədə Qorqud (Bülleten). -Bakı: -1999. -s. 12(türkcə). -s.40 (ingiliscə).
«Dədə Qorqud kitabı» ədəbi-bədii abidə kimi // Respublika elmi konfransı. Tezislər. BDU 25-26 may.-1999.-s. 5-6.
«Dədə Qorqud kitabı»nın on ikinci boyu // Dədə Qorqud-1300. -1999. -s. 37-50.
1999
Çoxdan gözlədiyim iş // Dürdanə Rəhimovanın «Müasir fars dilində azərbaycan-türk sözləri» kitabına ön söz. -1998.-s. 3-5.
Mən Mürsəl Həkimovu belə tanıyıram // Düşüncə (Xüsusi buraxılış). -1998. -s. 15.
Yazıçıların X qurultayında çıxış // Azərbaycan yazıçılarının X qurultayı. 28-30 oktyabr 1997. Azərnəşr. -1998. -s.193-199.
1998
Marağalı Əhvədinin bədii dili əslində və tərcümədə // Cahan. -1997. -№ 1. -s.55-57.
Füzulinin dilindən öyrənirik // Məhəmməd Füzuli-500. - Bakı. Sabah. -1997. -s. 33-42.
«Dədə-Qorqud kitabı»ndan « Salam, dar ağacı»nacan // Rüstəm Behrudinin «İblis mələkdən gözəldir» kitabında ön söz yerinə. -Bakı: -1997. -s. 7-15.
Dilimiz-diriliyimiz // Azərbaycan dili və ədəbiyatı tədrisi. -Bakı: -1997. -№4. -s. 4-8.
1997
Ü.Hacıbəyovun dili və üslubu // Ü.Hacıbəyov ensiklopediyası. -Bakı: -1996.
Füzuli dilində elmilik // M. Füzulinin anadan olmasının 500 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq simpozium. Bakı, 5 noyabr 1996-cı il. -B.: -1996.
İnqilabi-satirik üslubda xüsusi isimlərin işlənmə xüsusiyyətləri // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser. -Bakı, -1996.-s.31-38.
1996
Türk dili: dərslik, şagird və qavrayış // Azərbaycan respublikasında təhsil islahatı konfransı. 27-28 yanvar 1995-ci il. -B.: Xəzər Universitetinin nəşri. -1995. -s. 115-120.
Elinin, dilinin və mədəniyyətinin Məcnunu // Doktor Cavad Heyət -B.: -1995. -s. 84-90.
Bəxtiyarın bədii dili // Azərbaycanın Bəxtiyarı. -B.: - 1995. -s.78-98.
1995
Şəki folklorunun dil özəlliyi haqqında bir-iki söz // Azərbaycan folkloru. -1994. -s. 14-20.
Dilimizin tarixindən yarpaqlar // Güney Azərbaycan. - 1994.-№1.–s 44-47.
Yunus Əmrənin şeir texnikası // BDU-nun «Xəbərlər»i. - 1994.-№1.–s 8-15.
1994
Ş.İ.Xətai və Azərbaycan dili // Ana sözü. -1993. -№ 1-6.45.27-29.
Azərbaycanın folklor bölgələrinin təsnifi və özəlliyi // Azərbaycan folkloru: toplama, tədqiq, nəşr problemləri. Respublika folklor müşavirəsi. Şəki ş., 19-22 oktyabr, 1993. -B.: Sabah. -1993.
1993
Füzuli və XVI əsr Azərbaycan ədəbi dili // Azərbaycan filologiyası məsələləri. III buraxılış. -B.: -1991. -s.31-40.
Yunus Əmrə və Məhəmməd Füzuli // Ulduz. -1991. -№6. -s. 58-66.
Yunus Əmrə və türkcəmiz // Ulduz. -1991. -№ 9. -s. 44-49.
Azərbaycan xalq şeirində imza məsələsi // Azərbaycan folklorunun aktual problemləri. -B.: BDU nəşri. -1991. -s.7-8.
1991
-dürür, -türür şəkilçisinin mənşəyinə dair // Türk dillərinin tarixi morfologiyasına dair araşdırmalar. BDU nəşri. - 1990. -s. 63-66.
Sinonimlikdə dilin tarixi yaşayır // İ. Məmmədov və H.Həsənovun «Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti» kitabına müqəddimə. -B.: -1990. -s.3-5.
1990
Buntürklər kimdir? // Ulduz. -1989. -№ 2. -s.89 (E.Əzizovla birlikdə). 
Yığcamlığın və hazırcavablığın kəsəri // M.Mahmudovun «Sözün qısası» kitabına müqəddimə. -B.: -1989. -s. 3-8.
Üslub ədəbi dil tarixinin əsas vahididir və onun tədqiqi mühüm yaradıcılıq işidir // M.Cahangirovun «Milli təşəkkül mərhələsində Azərbaycan ədəbi dilinin aparıcı üslubları» kitabına müqəddimə. -B.: -1989. -s.3-6.
O двух синтактических особенностях языка «Китаби-Деде Коркуд» // Советская тюркология. -1989. -№ 5. с.50-60.
1989
Nitq insanın bəzəyidir // Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri. -B.: -1988. -s. 200-201.
Azərbaycan dilində mürəkkəb fel məsələsinə dair // Azərbaycan dilinin tarixi leksikasına dair tədqiqlər. -B.: -     1988. -s. 3-10 (E.Əzizovla birlikdə).
Исторические условия формирования азербаиджанского национального литературного языка // Проблемы изучения источников no истории Азербайджана. -Б.: -1988. -с. 40-53.
Tariximiz, abidələrimiz və dərsliklərimiz // Azərbaycan -1988.-№ 8.-s. 161-168.
Дифференциальный подход к предметам исторической грамматики истории литературного языка // Советская тюркология. -1988. - № 6. -с.43-50.
Qış getdi, yeni bahar gəldi... // Şah İsmayıl Xətai. -B.: Elm. -1988. -s.97-122.
1988
Azərbaycan ədəbi dili üslublarının təşəkkülü və inkişafı // Böyük Oktyabr sos. inqilabının 70 illiyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın məruzələrinin tezisləri. —B.: -1987. -s. 17-18.
Türk dillərində qədim morfemlərin bərpası // Türk dillərinin etimoloji və tarixi-morfoloji tədqiqi. -B.: -1987. -s. 3-9.
М.Ғ. Axundovun bədii əsərlərinin dili // M.F.Axundov. - B.: -1987. -s. 55-64.
Şeirin odlu dili // «Süleyman Rüstəm» (80 illik toplusu). Elm.-1987.-s. 170-181.
Живут в народе имена // Литературный Азербайджан. -1987. -№ 4. -с.119-121.
Azərbaycan ədəbi dili üslublarının təşəkkülü və inkişafı // Azərbaycan dilçiliyi məsələləri elmi-nəzəri konfransının məruzələrinin tezisləri. Bakı, 14 sentyabr. B.: -1987. Elm. -s. 17-18.
Восстановление древних элементов в тюркских языках // Türk dillərinə dair etimoloji və tarixi-morfoloji tədqiqlər.-B.:-1987.-s. 3-9.
Azərbaycan paleoonomastikasından // Azərbaycan onomastikası problemləri II. -B.: -1988. -s. 130-132.
1987
Türk dillərinin tədqiqatçısı (F. Zeynalov haqqında) // Türk dillərinin yazılı abidələrinə dair tədqiqlər. -B., -1985. -s.3-5 (E.Əzizovla birlikdə).
Ana dili dərsliklərinin dili haqqında // Dil mədəniyyəti. VI buraxılış. -B.: Elm.-1985. -s. 72-79.
Üç Məmməddən biri Araz, biri İsmayıl, biri Aslan // Ulduz. -1985. №1. -s. 46-50.
Qədim yazılı abidələrdə bədiiliklə tarixiliyin vəhdəti // Türk dillərinin yazılı abidələrinə dair tədqiqlər. B.:-1985. -s.6-12.
Həsənoğludan Səməd Vurğuna qədər // Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi. -B.: -1985. № 2. -s. 32-36.
Ədəbi dil tarixinin mübahisəli məsələləri haqqında // Məktəb islahatı və universitet təhsili. —B.: -1985. -s. 49-50.
1985
Həmişə ədəbiyyatın ön atəş xəttində // Fikir karvanı. Yazıçı.-1984.-s. 72-84.
Azərbaycan dili və türk etnik anlayışları haqqında // Müqayisəli tarixi türkologiyanın aktual problemləri. -B.: - 1984. -s. 20-30.
Azərbaycanın qədim onomastikasına dair // Azərbaycan fılologiyası məsələləri. 2-ci buraxılış.-B.:Elm.-1984.-s.125-137.
Ədəbi proses və dil. S.Abdullayevin «Dil və bədii qavrayış» kitabına müqəddimə. Yazıçı. -B.: -1984. -s.3-6.
1984
Azərbaycan dilində qeyri-oğuz elementləri // Türk dilinin quruluşu və tarixi. —B.: -1983. -s. 15-29.
Düşüncəli, istedadlı dil // Ulduz. -1983. -№7. -s. 15-52.
Şairin dil poetikasına dair ( M. Füzulinin yaradıcılığı haqqında) // Azərbaycan sovet tənqidinin problemləri. —B.: -1983. -         s. 61-66.
Komik dilin tədqiqi // Q.Kazımovun «Komik bədii vasitələr» kitabına müqəddimə. -B.: Yazıçı. -1983. -s. 3-4.
Yenilikçi poeziya // Əli Kərimin «Qayıt» kitabına müqəddimə. -B.: Yazıçı. -1983. -s. 5-14.
Azərbaycan dilinin yazıyaqədərki izləri haqqında // Azərbaycan fllologiyası məsələləri.-B.: Elm. -1983. -s. 25-34.
1983
Nəsr dilinin leksik-semantik xüsusiyyətləri / S.Əzimin nəsri üzrə // Azərbaycan dilinin leksik-semantik quruluşu məsələləri. -B.:-1982.-s. 3-9.
Azərbaycan dilinin analitik yolla söz yaradıcılığına yad dil təsiri // Dilçilik coğrafiyası, tarixi dialektologiya və türk dillərinin tarixi problemləri. -B.: -1982. -s. 39-47.
Dilimizin satirik gücü (Sabir yaradıcılığına həsr olunur) // Azərbaycan. -1982. -№ 6. -s. 166-171.
Историко-лингвистические основы создания исторической диалектологии азерб. языка // Проблемы лингвистической географии, исторической диалектологии и истории тюркских языков: Тематический сборник научных трудов. -Б.: -1982. -с. 11-16 (Стно с Э.И.Азизовым).
1982
Türk dilində sözün morfoloji inkişafı // Türk dillərinin leksik-morfoloji inkişafı. ADU nəşri. -1981. -s. 15-25.
Bədii dilin şeir və nəsr adları // Azərbaycan. -1981. -№ 9. -s. 161-171.
1981
Zaman, janr və dil // Azərbaycan. -1980. -№ 4. -s. 174-183.
Nəsr dilinin müasirlik məzmunu və müəllif çaları // Ulduz. -1980. № 8.-s. 54-60.
Elmi-zehni səviyyə və bədii dildə novatorluğun faktı // Azərbaycan. -1980. -№ 10. -s. 178-190.
1980
Molla Pənah Vaqif dilinin «Sözlüyü» // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb ser. -B.: -1979. -№ 2. -s. 21-24.
Azərbaycan xalq poeziyası // Ulduz. -1979. -№ 7. -s. 174-183.
1979
Cabbarlı hünəri // Azərbaycan. -1978. -№11. -s.185-189. «Dədə Qorqud»un sələfi // Ulduz. -1978. -№ 12. -s. 59-61.
1978
Ədəbiyyatımızın qəhrəmanlıq debütü // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser. -1976. -№ 4. -s. 3-7.
1976
Книга «Сложноподчиненное предложение в современном азербайджанском языке» А.З.Абдуллаева // Советская тюркология. -1975. -№ 1.
A.Səhhətin dili // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser. -1975. -№ 2. -s. 18-24.
1975
Yazıçı qayğısı, yazıçı mədəniyyəti // Ulduz. -1973. -№ 3. - s. 56-58.
1973
O специфике появления закона гармонии в азерб.лит.языке в начале ХХв. // Вопросы тюркологии (сб. посв. 60- летию акад. М.Ш.Ширалиева). изд.АН Азерб.ССР. -Б.: - 1971. -с. 323-325.
О происхождении герминат в тюркских языках // Советская тюркология. Б.: -1971. -№ 6. -с. 26-31.
Ana səsi, ana sözü (N. Rəfibəylinin «Ana səsi» kitabı haqqında) // Azərbaycan. -B.: -1971. -№ 9. -s. 199-201.
N.Nərimanovun dram əsərlərinin dili // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser. -B.:-1971. -s. 28-36.
1971
V.İ.Leninin dünyagörüşündə dil məsələləri // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser. -B.: -1970. -№ 1. -s. 37-43.
1970
Fonetik xüsusiyyətlər ədəbi dilin dialekt əsası məsələsi // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser. -1969. -№ 1-2.    -s.128-130.
Dilçiliyimizin bayramı (akademik M. Ş. Şirəliyevin 60 illik yubileyi münasibətilə) // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser., -1969. - № 5-6. -s.155-156.
Realizm və milli ədəbi dilin inkişaf problemləri // Azərbaycan ədəbiyyatında realizm probleminə həsr olunmuş müşavirənin tezisləri. Azərbaycan SSR EA nəşri. -B.: -1969. -s.17-18.
1969
Təyin, bədii təyin və oksimoron // M.F.Axundov ad. APDİ-nin elmi müşavirəsinin tezisləri. -B.: -1968. -s. 31-33.
Особенности развития синтаксиса при формировании азерб. национального литературного языка // Материалы 1 Республиканской конференции по вопросам языкознания и методики обучения иностранным языкам. -Б.: -1968. -с. 39-40.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili sintaksisinin inkişaf meyli // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser. -   B.: - 1968. -№ 3. -s.77-83.
Ədəbi dilin morfoloji sistemində istisnalar haqqında // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser.-1968.-№ 5.-s.79-88.
Satirik nitqdə jarqonun xüsusiyyətləri // ADU- nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser. -1968. -№ 6.-s 45-48.
1968
M.Ə.Sabir üslubunda «Molla Nəsrəddin» formaları // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser.-1967.-№ 2. -s.43-51.
İnqilabi-satirik üslubda ezop maneraları // M.F.Axundov ad. APDİ-nin elmi müşavirəsinin tezisləri. -B.:-1967.-s.107-109.
Ezopun dili ilə danışarkən // Ulduz. -1967. -№ 5. -s. 15-20.
İnqilabi-satirik üslubda ezop üsulları (tərcümənin ezop çaları) // C.Məmmədquluzadə məcmuəsi. Azərb.SSR EA nəşriyyatı. -1967.-s. 229-248.
1967
Füzuli və Sabir // M.F.Axundov ad. APDİ-nin «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser. -1966. -№ 12. -s. 106-144.
«Sizi deyib gəlmişəm...» («Molla Nəsrəddin» jurnalı haqqında) // Azərbaycan. -1966. -№ 8. s. 135-138.
Cəlil Məmmədquluzadənin dili və üslubu haqqında // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser. -1966. -№4.-s.20-21.
İnqilabi-satirik üslubda xüsusi isimlərin işlənmə xüsusiyyətləri // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser. -1966. -№6.-s. 31-38.
Satirik üslubda adların təhrifi və süni adlar ədəbi-bədii priyom kimi // M.F.Axundov ad. APDİ-nin elmi müşavirəsinin tezisləri. -B.: -1966. -s. 10-12.
1966
Epizodlar, epizodik surətlər və ştrixlər // Azərbaycan. - 1965. -№ 2. -s. 179-182.
İnqilabi-demokratik üslubda M.F.Axundov ənənələri // M.F.Axundov ad.APDİ-nin elmi müşavirəsinin tezisləri. -        B.: - 1965.-s. 31-33.
Об одной фонеме в трех морфемах // Вопросы диалектологии тюркских языков. т. IV. -Б.: -1965. -с. 186-188.
О двух диалектных фактах // Вопросы диалектологии тюркских языков. t.IV. -Б. -1965.-с.144-148 (Совместно с С.А. Велиевым).
Bədii sözün mətndəki məna imkanları haqqında // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser.-1965 -№ 4. -s.55-61.
1965
«Molla Nəsrəddin» yarandığı zaman Azərbaycan ədəbi dilində özünü göstərən müxtəlif üslublar haqqında // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser. -1963. -№ 6. -s. 69-77.
О месте Джебраильского говора среди диалектов и говоров азербайджанского языка // Сб.Вопросы диалектологии тюркских языков. т. III, -Б.: -1963. -с. 211-213.
1963
Maarifin, məktəbin böyük carçısı // Azərbaycan məktəbi. - 1962. -№ 3. -s. 6-13. (Z. Məmmədovla birgə)
M.F.Axundovun yaradıcılığında xəlqilik və xarakter yaratma üsulları // Azərbaycan. -1962. -№ 10. -s. 124-134.
1962
Cəbrayıl rayonu şivələrinin morfoloji xüsusiyyətləri // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb.ser.-1961.№3.-s.71-81.
Cəbrayıl şivələrində arxaizmlər // Azərb. SSR EA «Xəbərlər»i, ict.elm.ser. -1961. -№ 9. -s. 59-63.
Şairin fırçası ( M. Ə. Sabirin 100 illik yubileyi münasibətilə) // Azərbaycan. -1961. -№ 11. -s. 195-205.
1961
Cəbrayıl şivələrinin fonetikası // ADU-nun «Elmi əsərlər»i, dil və ədəb. ser. -1960. -№ 5. -s. 3-15.
1960
Qazet məqalələri (ixtisarla)
İdeyası önə keçən şair və ya bu da bir həsrət şairi // Ədəbiyyat qəzeti -2006. -14 aprel.
Füzuli və Məcnun, yaxud Məcnun, yoxsa Romeo və Hamlet // Ədəbiyyat qəzeti -2006. -26 may.
Mir Cəlal: Dilin bədiiliyi və bədiiliyin dili // Ədəbiyyat qəzeti. -2006. -23 iyun.
Almaniyadan yazan Orxan Arasa açıq sözüm // 525-ci qəzet. -2006. -28 iyun.
2006
Fərdin və ədəbi mühitin vəhdətdə tədqiqi (N.Paşayevanın «Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında insanın bədii-estetik dərki ( xalq yazıçısı Elçinin yaradıcılığı əsasında)» doktorluq dissertasiyasını oxuyarkən // Ədəbiyyat qəzeti. -2005. -7 yanvar.
Birinci Türkoloji Qurultayda ədəbi dil məsələsi // Ədəbiyyat qəzeti -2005. -16 dekabr.
Qiymətli abidə, istedadlı tədqiqat və gecikmiş rəy (Çimnaz Mirzəzadənin «Firiştə lüğəti» haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti. -2005. -30 dekabr.
Adlarımızı düzgün yazmaq üçün dilimizin imkanları böyükdür // Yeni Azərbaycan. -2005. -4 iyun.
2005
Azərbaycan kərkükşünaslığmm yeni dəyərli əsəri («İraq-türkman ləhcəsi» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat. -2004. -6 fevral.
Kitabsız nə elm olar, nə mədəniyyət, nə də yüksəliş // Yeni Azərbaycan. -2004. -12 fevral.
Böyük alim, böyük müəllim (Hadi Mirzəzadə) // Günay. - 2004. -28 fevral.
Azərbaycanın dostu – böyük alim (Sadıq Tural) // Yeni Azərbaycan. -2004. -8 sentyabr.
Yarımçıq əlyazma və ya tamamlanmış süjet, yaxud davamı gözlənən roman haqqında // 525-ci qəzet.-2004. -14 sentyabr.
Çingiz Əlioğlu: Ruhun həndəsəsi // Ədəbiyyat qəzeti. - 2004. -24 sentyabr.
Yarımçıq əlyazma haqqında bitkin kitab // Yeni Azərbaycan. -2004. -28 oktyabr.
Nəsr və dramaturgiyanm şeiriyyəti (İ.Əfəndiyev) // Xalq qəzeti. -2004. -19 noyabr.
2004
Dil yalnız dilçilərin deyil, dövlətin və millətin məsələsidir// Yeni Azərbaycan. -2003. -9 yanvar.
Atların və adamların faciəsi ( V. Cəbrayılzadənin «Adamlar, atlar» poeması haqqında) // Yeni Azərbaycan. -2003. - 30 yanvar.
Axısqa türklərinin dili öyrənilir // Yeni Azərbaycan. - 2003. -23 fevral.
Siyasi xidmətin şeiriyyəti, yaxud ot kökü üstündə bitər (Milli Məclis üzvlüyünə namizəd Musayev Alqış Həsən oğlu) // Yeni Azərbaycan. -2003. -2 mart.
Rəsul Rza dilinin öyrənilməsi // Ədəbiyyat qəzeti. -2003. -4 aprel.
Milli şüurumuzda inqilab (H. Əliyevin təşəbbüsü ilə 1978-ci il 21 aprel Azərbaycan SSR Konstitusiyası Azərbaycan dilinə dövlət dili statusu verdi) // Yeni Azərbaycan. -2003. -19 aprel.
Adiliyin qeyri-adi təcəssümü (Elçinin 60 illik yubileyi münasibətilə) // Xalq qəzeti. -2003. - 14 may.
O Budaq deyil, nəhəng çinardır // Yeni Azərbaycan. - 2003. 17sentyabr.
2003
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab H.Əliyevə // Yeni Azərbaycan. -2002. -4 yanvar.
Dadını çıxara-çıxara kədərlənən Nazim // Ədəbiyyat qəzeti. -2002. -19 aprel.
Uzaq səfərlər kapitanı (İsa Hüseynovun 70 illik yubileyi münasibətilə) // Ədəbiyyat qəzeti. -1998. -12 iyun.
Məni yaman kövrəltdin, Zəlimxan! // Rezonans. -1998. - 8-11 avqust.
Məni yaman kövrəltdin, Zəlimxan! // Cümə. -1998. -30 oktyabr-5 noyabr.
Yaşamaq üçün sevəsən gərək (Dünyamin Məmmədovun «Dünya sevənlərindir» kitabı) // Yeni Azərbaycan. -2002. -2 noyabr.
«Dədə Qorqud kitabı»nın ədəbi-bədii tədqiqi, yaxud Oğuz igidlərinin komik təcəssümü // Ədəbiyyat qəzeti. -2002. -22 noyabr.
Nəsrin böyük rütbəli sənətkarı (H. Abassazadə haqqında) // Yeni Azərbaycan. -2002. -22 noyabr.
Dövlət dilinin işlənməsində istisna olmayacaq // Respublika. -2003. -9 yanvar.
2002
«Qara məcmuə» nin şəffaf dili haqqmda iki söz (və ya: «Dədə Qorqud kitabı» nın xələfi // Ədəbiyyat qəzeti.-2001. -1iyun.
«Qara məcmuə» nin şəffaf dili haqqında iki söz. Və ya «Dədə Qorqud kitabı» nın xələfi (redaktora məktubun əlavəsi ilə) // Yeni Azərbaycan. -2001. -5 iyun.
Dövlət dilinin yiyəsi dövlətdir // Yeni Azərbaycan. -2001. -28 iyun.
«Dədə Qorqud» kitabından «Salam dar ağacı»nacan // Yeni müsavat. -2001. -4 iyul.
Apostrofa ehtiyac var (Baş nazirin müavini Elçin Əfəndiyevə, prezidentin icra aparatının humanitar siyasət şöbəsinin müdiri F.Abdullazadəyə) // Yeni Azərbaycan. -2001. -19 may (Ə.Cəfərzadə ilə birgə).
Vokalımızm Alim zirvəsi (xanəndə Alim Qasımov) // Yeni Azərbaycan. -2001. -12 dekabr.
Millətin böyük oğlu (A. Zamanov-90) // Yeni Azərbaycan. -2001.-14dekabr.
2001
Apostrofa vergül kimi baxmaq olmaz // Ədəbiyyat. -2000. -18fevral.
Bir kitab- Bir kitabxana (Anarın tərtib etdiyi «Oğuz şeiri antologiyası») // Azərbaycan müəllimi. -2000. -2-7 mart.
Kitabın dili bədiiliyin örnəyidir (Kitabi Dədə Qorqud) // Elm. -2000. -7 aprel.
Dilimiz Vətənə döyüşçü yetirə bilərmi? // 525-ci qəzet. - 2000. -27 aprel.
Apostrof «savaş»ı // 525-ci qəzet. -2000. -6 may.
Deməli bizi aldadıblar (Apostrof işarəsinin saxlanılması müdafiə edilir) // 525-ci qəzet. -2000. -24 may.
Hərə öz fikrində qalır (İqrar Əliyevə) // Elm. -2000. -25 may.
Hərə öz fikrində qalır // Müsavat -2000. -25-27-28 iyun.
Sabotajdan «aldanış»a // 525-ci qəzet. -2000. -2 iyun.
Yeri görünür (Dilçi alim Ə. Abdullayevin 80 illiyi ilə münasibətilə) // Azərbaycan müəllimi. -2000. -8-14 iyun.
Qabilin qabilliyi // Qabil. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin «Yurd» nəşriyyatının xüsusi buraxılışı. -2000. -iyun.
Cavabını gözləyən suallar // Azərbaycan müəllimi. -2000. -29 iyun-5 iyul.
Sənin türkcən mənim, mənim türkcəm sənin dilindir, Yavuz Bülənt (Yavuz Bülənt Bakilərin «Seninlə» şeirlər kitabı haqqında) // Zaman. -2000. -13-15 iyul.
Tariximiz barədə yanlış konsepsiyalar dövlətçiliyimizə qarşı yönəlib // Yeni Azərbaycan. -2000. -15-17 iyul.
«Yeni Azərbaycan» iqtidar qəzetləri haqqında təəsüratımı dəyişdirdi // Yeni Azərbaycan. -2000. -15 iyul.
Mükəmməl tədqiqat (Z. Səfərovanm «Azərbaycan musiqi elmi» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti. -2000. -6 oktyabr.
IV Uluslararası Türk Dili Qurultayı // Ədəbiyyat qəzeti. - 2000.-13oktyabr.
Şeyxnəsrullahçılıq və kefliisgəndərçilik // Azərbaycan müəllimi. -2000. -29 oktyabr- 1 noyabr.
Düşüncəmdə bir qranit abidə kimi qalıb Qulu Xəlilov // Bu gün. -2000. -19 noyabr.
Kəmiyyətin keyfiyyətli tənqidi // Azərbaycan müəllimi. - 2000. -14 dekabr.
İstedada söz yoxdur. Yazıçı. // Oğuz eli qəzetinin ayrıcı buraxılışı: Yaşar Qarayev. -2000. -№ 6-7. -dekabr.
2000
Türk öz tarixini qələm və qılıncla yazıb // Zaman. -1999. -12yanvar.
Əlifba islahatında gecikmə millətə xəyanətdi // Azadlıq. - 1999.-26yanvar.
21 avqust 732. biz bu günü hər il Əlifba bayramı keçirə bilərik (M. Ə. Rəsulzadə- 115) // 525-ci qəzet -1999. -30 
Ustad Seyid Məmmədhüseyn Şəhriyarın bədii dili // Ədəbiyyat qəzeti -1999. -28 yanvar; -4-11 fevral.
Qədim xalq dastanı sirli halədə («Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyi ilə bağlı) II Azadlıq. -1999. -9 iyun.
Bir-birini anlamağın sevinci (ortaq dil və əlifba problemi haqqında) // İqtisadiyyat. -1999. -11-17 
İstedadlı alim-türkoloq, dostluğun elmini bilən insan (F.Zeynalovun 70 illiyi ilə münasibətilə) // Azərbaycan müəllimi. - 1999-24-30 iyun.
Məktub // Yeni Azərbaycan. -1999. -11 dekabr.
Dəyərli tədqiqat (S.Zeynalın «Orta məktəbin Azərbaycan dili dərsliklərində dilçilik məsələləri» kitabı haqqında) // Respublika. -1999 - 21 dekabr.
1999
Türklük mücahidi (ictimai-siyasi xadim İsa Yusif Alptəkinin həyat və fəaliyyətindən bəhs olunur) // Azərbaycanın səsi. -1998. -№ l (N.Cəfərovlabirgə).
İsa Muğanna deyəndə... // Azərbaycan Yazıçılar birliyinin «Yurd» nəşriyyatının xüsusi buraxılışı. -1998. -24 yanvar.
Milli dilin fədaisi (N. Nərimanov) // Ədəbiyyat qəzeti. - 1998.-20mart.
«Dərdini tək çəkir çinarlı kəhriz» // Əjdər Yunusov. - 1998. -may.
V.Bəxtiyar: «Özümüzü kəsən qılınc» və ya: Tarix bu günün xidmətində // Zaman. -1998. -26 may. 
Adı da sərbəst şeir olan şair (V.Cəbrayılzadə) // Ədəbiyyat qəzeti -1998. -23 oktyabr.
Əli qılınclı türkün ürəyi zərif olub // Zaman. -1998. -29 dekabr.
1998
«Dədə Qorqud kitabı»nda qədim türk demokratiyası // Yeni müsavat. -1997. -24-27 yanvar.
«Dədə Qorqud kitabı»nda qədim türk dövlətçiliyi // Yeni müsavat. -1997. -4-6 fevral.
Bizi güldürüb, özü ürəyinə qəm yığırmış ( Ə. Qasımova həsr olunur) // Ədəbiyyat qəzeti.- 1997. -7 fevral.
Qaş qayırmaq əvəzinə (Qafqaz Universitetində ana dilinin tədrisi problemlərindən danışılır) // Avrasiya. -1997. -3 mart.
Qaş qayırmaq əvəzinə // Avrasiya. -1997. -4 mart.
Qaş qayırmaq əvəzinə // Avrasiya. -1997. -5 mart.
Qaş qayırmaq əvəzinə... // Müxalifət. -1997. -19 mart.
Çadırlara alışmayın... ( Qabilin « Hava necə olacaq...» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti. -1997. -21 mart.
Yazıçı ana dilinin keşikçisidir // Ədəbiyyat qəzeti. -1997. -4 aprel.
Yeni ədəbiyyat yaranır (Azərbaycan yazıçılarının X qurultayı qarşısında) II məqalə // Xalq qəzeti. -1997. -26 sentyabr.
Bizdə şeir də var, sənət də vardır, Şairə, sənətə hörmət də vardır ( Respublika yazıçılarının X qurultayının materialları) // Respublika. -1997. -5 noyabr.
1997
Böyük əruzşünas // Ədəbiyyat qəzeti. -1996. -7 yanvar.
Lirik dil qocalmır ( Ə.Hacızadənin 60 illik yubileyi münasibətilə) // Zaman. -1996. -17 yanvar.
Qıpçaq çölü haqqında elmi ballada, I məqalə // Müsavat. -1996.-19yanvar.
Qıpçaq çölü haqqında elmi ballada, II məqalə // Müsavat. -1996. -23 yanvar.
Qıpçaq çölü haqqında elmi ballada, III məqalə // Müsavat. -1996. -26 yanvar.
Türk dünyası coğrafiyasına hədiyyə (B.Ə.Budaqovun «Türk uluslarının yer yaddaşı» kitabı haqqında) // Zaman. - 1996. - 31 yanvar.
Şeiri nəğmə şair (Həmid Abbasın 60 illik yubileyi münasibətilə) // Zaman. -1996. -24 aprel.
Təfəkkürün və duyğunun birliyi (Xudu Məmmədov haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti. -1996. -26 aprel.
Birləşmək ağrısı ( R. Behrudinin «Salam, dar ağacı» kitabı) // Müxalifət. -1996. -25 may.
Heç olmazsa bundan sonra qədrin, qiymətin bilinsin (Əlisa Nicata həsr olunur) // Millətin səsi. -1996. -7 avqust.
Türk tənqid tarixinin öyrənilməsi (B. Ərcilasunun «Yeni türk edebiyatı üzerine incelemeler» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat qəzeti. -1996. -13 sentyabr.
Füzuli və eşq // Zaman.-\996. -30 oktyabr.
Füzuli və humanizm. Füzuli və qəriblik // Günay. -1996. -7 noyabr.
Füzuli və qəm // Maarifçi. -1996. -20-28 noyabr.
I türkoloji qurultay: gündəliyi və problemlərinin taleyi // Ədəbiyyat qəzeti -1996. -8 noyabr.
«Gözümdə yaş, üzündə gülümsənmə» (Hamid Nutki Aytanın «Her rengden dünenden bugüne» kitabı haqqında) // Zaman. -1996. -28 noyabr.
Füzuli və Məcnun // Azərbaycan müəllimi. -1996. -3 dekabr.
Bakı 1926 və 1996-cı illərdə türkologiyanın diqqət mərkəzində // Yeni müsavat. -1996. -17-19 dekabr.
1996
Bir türkoloji mərkəz gərəkdir // Zaman. -1995. -4 yanvar.
Onun sözü və özü // Ədəbiyyat qəzeti. -1995. -24 fevral.
Türkçülüyümüzün və ədəbiyatımızın vəziyyəti // XXI əsr. -1995.-14mart.
Adilə Ayda və qədim türklərin öyrənilməsi, I məqalə // Zaman. -1995. -19 aprel.
Adilə Ayda və qədim türklərin öyrənilməsi, II məqalə // Zaman. -1995. -29 aprel.
Dil oyun sevmir // İki sahil. -1995. -9 iyun.
Adilə Ayda tarixçi-mifoloq kimi, III məqalə // İki sahil. - 1995.-15iyun.
Türkiyə türkcəsi hara gedir? I məqalə // Zaman. -1995. - 23 avqust.
Türkiyə türkcəsi hara gedir? II məqalə // Zaman. -1995. - 26 avqust.
Xalqın və musiqinin dilini eyni bilən sənətkar // Zaman. - 1995. -16 sentyabr.
Keçmişimizi öyrənməyincə... // Zaman. -1995. -21 oktyabr.
Tarixi həqiqət bərpa olunmalıdır // Zaman. -1995. -4 noyabr.
İş işdən keçəndən sonra // Zaman. -1995. -8 noyabr.
Əliağa Vahidin dili, I məqalə // Zaman. -1995. -15 noyabr.
Əliağa Vahidin dili, II məqalə // Zaman. -1995. -22 noyabr.
Yenə Füzulinin işığına yığışdıq // Zaman. -1995. -16 dekabr.
Bunu biz demirik, sənədlər deyir // Azadlıq. -1995. -16 dekabr.
1995
Təhsil: qanun, müəllim, dövlət və cəmiyyət, I məqalə // Azərbaycan müəllimi. -1994. –l mart.
Təhsil: qanun, müəllim, dövlət və cəmiyyət, II məqalə // Azərbaycan müəllimi. -1994. – 6 mart.
Füzuli və bugünümüz // Zaman. -1994. - 5-7-11 may.
Məcnunsuzluq dərdi // Azadlıq. -1994. -11 may.
Yunus Əmrə və Məhəmməd Füzuli // Zaman. – 14 may.
«Elmsiz şeir əsası yox divar olur...» // Ədəbiyyat və incəsənət. -1994. -17 iyun.
Məcnun yanğısı və ya həsrət aləmi, II məqalə // Azadlıq. -1994. -2iyul.
Əli Təbrizli- Xalqına eşqinin Fərhadı // Zaman. -1994. - 20 avqust.
Türkün dili tək sevgili, ehsaslı dil olmaz (türk dilinin tarixindən bəhs olunur) // Ana yurdum. -1994. -22 iyul.
«Elmsiz şeir əsası yox divar olur...» (Füzuli yaradıcılığı haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1994. -14 iyun.
Kərbəla səfəri-Füzuli ziyarəti // Zaman. -1994 -8 oktyabr.
1994
Eşitdiklərim və gördüklərim // Şəhriyar. -1993. -14 yanvar.
Dilimiz türkcədir // Ədəbiyyat. -1993. -10 yanvar.
Bir daha «Azərbaycan» sözü haqqında // Cümhuriyyət. - 1993.-30yanvar. 
«Türkün dili tək sevgili, ehsaslı dil olmaz» // Cümhuriyyət. -1993. -6 
Ədəbiyyat tariximizə faydalı bir baxış (C.Heyətin «Azərbaycan ədəbiyyatına bir baxış» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat.-\993. -17 dekabr.
Türk dilli xalqlar, yoxsa türk xalqları // Cümhuriyyət. - 1993. -24 fevral.
«Qaç, at basdı» // Cümhuriyyət. -1993. -6 mart.
Daş // Yeni Turan. -1993. -31 mart.
1993
Türklük mücahidi // Azərbaycan. -1992. -30 noyabr (Nizami Cəfərovla birgə).
Üç Məmməddən biri Aslan // Yeni müsavat. -1992. -31dekabr.
Xəlil Rza örnəyi, yaxud «Aldanma, Xəlil Rza, aldanma» // Ədəbiyyat və incəsənət. -1992. -29 may.
1992
«Analar hörmətin tutun» (C.Əlibəyov haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1991. -1 mart.
Xalqın yetkinliyi başqa şeydir // Yeni fikir. -1991. -17 aprel.
Bugünkü türk əlifbaları // Ədəbiyyat. -1991.-10 may.
1991
Ədəbilikdə bədiiliyin qaynağı (İ.Şıxlının dili) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1990. -23 fevral.
Azərbaycan xalqının soykökü: düşüncələr, mülahizələr (M.Seyidovun kitabı haqqında söhbət) // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1990. -20 aprel.
Oğuz elinin oğuz övladı (Abbas Abdullanın 50 illik yubileyi münasibətilə) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1990. -18 may.
1990
Xalq dilinin dərinliyinə bələd olanda (B.Bayramovun dili haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1989. -20 yanvar.
Epiklik intonasiyası (Qabilin dili) // Azərbaycan müəllimi. -1989.-22fevral.
Dilimizin tarixi: onu yaxşı bilirikmi? // Azərbaycan gəncləri. -1989. -20 aprel.
Kufə məktəbi: mübahisə davam edir // Azərbaycan müəllimi. -1989. -№ 33. -26 aprel (N.Cəfərovla birgə).
Dəmiri isti-isti döyərlər (Azərbaycan dilinin dövlət dili statusunu müəyyənləşdirən yeni fərman haqqında) // Yeni       fikir. - 1989. -1 noyabr.
Yaddaşımızdan bir səhifə (F.Zeynalov haqqında) // Azərbaycan müəllimi. -1989. 3 noyabr (E. Əzizovla birlikdə).
Tarix xalqındır, yoxsa tarixçilərin // Azərbaycan. -1989. - 12 dekabr.
1989
Söz yaradıcılığına aid orijinal əsər (M.Qiyasbəylinin «Azərbaycan dilinin morfoloji söz yaradıcılığı» kitabı    haqqında) // Azərbaycan müəllimi. -1988. -22 yanvar.
Sözün gözəlliyi azlığındadır (A. Aslanovun «Nəğməli günlərim» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1988. -22 yanvar. 
Bədii nitqdə ictimai-sosial motivlənmə (S.Rüstəmxanlının dili haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət.   -1988.-8 aprel.
Sözün də su kimi lətafəti var (İ. Hüseynovun dili haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1988. -17 iyun.
Qaşı düzəltdiyimiz yerdə... // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1988.-2dekabr.
1988
Tariximizi yaşadan adlar (Q.Qeybullayevin «Azərbaycan toponimiyası» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1987. -9 yanvar.
Şairin bitkin portreti («B.Vahabzadə» filmi haqqında) // Kommunist. -1987. -18 mart.
Silsilə tədqiqatın davamı (A.Qurbanovun «Azərbaycan onomalogiyası məsələləri kitabına rəy) // Bakı. -1987. -3 aprel.
Gərgin əməyin bəhrəsi (Azərbaycanca-rusca lüğət, I c. - B.: Elm. -1986) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1987. -29 may.
Biz Mirzə Kazım bəyi yaxşı tanıyırıqmı? (V.Quliyevin «Mirzə Kazım bəy» kitabı haqqmda) // Ədəbiyyat və        incəsənət. 1987.-27noyabr.
1987
«Dədə Qorqud»un son səhifəsi haqqında // Ədəbiyyat və incəsənət. -1986. -4 aprel (F.Ələmdar ilə birlikdə).
Redaksiyaya məktub // Ədəbiyyat və incəsənət. -1986. - 18 aprel.
Dama-dama göl olar ( T. Gəncəyinin «Monqoldan qabaqkı farsca poeziyada türkizmlər» əsəri) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1986. -8 avqust.
Orta əsrlərə aid mənzum elmi əsər // Azərbaycan müəllimi. -1986. -26 dekabr.
1986
Açılan düyünlər, yoxsa... // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1983.-30dekabr.
1985
Füzuli nədən şikayətlənirdi // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1984.-22iyun.
Sözlərin rənglər dünyası // Azərbaycan müəllimi. -1984. - 27 iyun.
Gözəlliyin dili və dilin gözəlliyi // Bakı. -1984. -10 sentyabr.
Q.Zakirin dili haqqında // Azərbaycan müəllimi. -1984. - 17 oktyabr.
1984
Açılan düyünlər, yoxsa... // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1983.-30dekabr.
1983
Yazıçının dil və üslubunun tədqiqi (M.Hüseynovun M.İbrahimiov haqqında tədqiqi ) // Azərbaycan müəllimi. -1982. -26 may.
Ədəbi portret və xarakterin tədqiqi (İ.Vəliyevin «Ədəbi portret və xarakter» kitabı) // Bakı. -1982. -28 may.
1982
Maraqlı təşəbbüs (K.Vəliyevin «Elimizdən, obamızdan» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1981. -28 yanvar.
Vaqifin şirin dili // Azərbaycan müəlliimi. -1981. -29 aprel.
1981
Səmərəli işin bəhrəsi (Müasir Azərbaycan dili, I c, Elm.) // Kommunist. -1979. -13 yanvar.
1979
Füzuli, sələfləri və xələfləri (A. Vəfalının «Füzuli öyrədir» əsəri haqqında) // Azərbaycan gəncləri. -1978. -12 sentyabr..
1978
Vətən çağıranda (Ə.Qasımovun sənədli hekayələri haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1976. -10 aprel.
Yaşamaq istəyi, həyat eşqi ( Q. Xəlilovun «Atam və mən» kitabı haqqında) II Bakı. -1976. -21 iyun.
1976
İllərin və talelərin poeziyası // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1975. -20mart.
Bədii intonasiya və bədii məzmun («Poeziyanın qrammatikası və qrammatikanın poeziyası» silsiləsindən) // Ədəbiyyat        və incəsənət. -1975. -21 iyun.
1975
A.Səhhət və rus ədəbiyyatı // Ədəbiyyat və incəsənət. - 1974.-29dekabr.
1974
Rəssam şair // Kommunist. -1973. -9 iyul.
Dəyərli tədqiqat (F.Mehdinin «Azərbaycan bədii publisistikasının sənətkarlıq problemləri» kitabı) // Bakı. -1973. - 15 noyabr.
1973
İlk təşəbbüs («Türk dillərində köməkçi nitq hissələri» kitabı haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1972. -5 fevral.
1972
Dialektoloji atlaslar hazırlanır // Bakı. -1971. -1 dekabr.
1971
İstedadlı türkoloq // Azərbaycan gəncləri. -1970. -12 fevral.
1970
«Günəşin bacısı» və «İki xəzər»in bədii dil xüsusiyyətləri // Azərbaycan müəllimi. -1969. -8 yanvar.
Şairin elmi düşüncələri ( M. Ə. Sabir) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1969. -№ 39. -27 sentyabr.
Dilimizin tədqiqatçısı, elimizin təbliğatçısı // Azərbaycan gəncləri. -1969.-№ 140.
1969
Vaqif dilinin estetikası // Azərbaycan müəllimi. Bakı. - 1968. -№ 4.
1968
Obrazlı, aydın və rəvan (Əli Vəliyevin bədii dili haqqında // Ədəbiyyat və incəsənət. -1965. -3 aprel.
1965
«Kəndçi qızı»nın gülüşü // Bakı. -1964. -1 fevral.
1964
Həyatın nəhəng aynası (sovet romanı haqqında) // Ədəbiyyat və incəsənət. -1963. -28 dekabr.
1963
Sabir satiraları islam dini ilə mübarizədə // Azərbaycan. - 1962.-№41.
M.Ə.Sabirin uşaq şeirləri haqqında // Azərbaycan pioneri. -1962.-№43.
M.F.Axundovun sələfləri // Azərbaycan gəncləri. -1962. -№ 128.
M.Ə.Sabirin islam dininə qarşı mübarizəsi // Azərbaycan müəllimi. -1962. -24 may.
1962
Danışıq mədəniyyəti və imla qaydaları // Azərbaycan müəllimi -1960. -№ 87. -30 oktyabr.
Şair-filosof // Sovet Ermənistanı. İrəvan. -1961. -№ 36.
1960
Bir neçə dialekt xüsusiyyətləri haqqında // Lenin tərbiyəsi uğrunda. -1958. -№ 7.-11 mart.
Mahir söz ustası (Füzulinin dili haqqında) // Azərbaycan gəncləri. -1958. -№ 146.
Adlar necə yaranır // Bakı. -1958. -№ 72.
1958
Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti haqqında qeydlər // Lenin tərbiyəsi uğrunda. -1957. -№ 8.
1957
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню